Focali

Sections
Vattnets betydelse i landskapsrestaurering

Photo: US Fish and Wildlife Service (CC BY 2.0)

Vattnets betydelse i landskapsrestaurering

Swedish Water House startar en ny klustergrupp – ”Vatten i landskapet”. Till denna workshop bjuder de in aktörer som redan är aktiva i svenska och globala restaureringsprojekt, och aktörer som de bedömer har angelägen kunskap som kan användas mer. Syftet är ge en stärkt insikt och förståelse för kopplingen mellan hydrologi och produktiva landskap. Målsättningen är att gruppen ska ha positiv inverkan på det internationella arbetet med att restaurera degraderade landskap.

What Workshop
When Apr 19, 2017 09:30 AM to
Apr 19, 2017 12:30 PM
Where Stockholm International Water Institute, Linnégatan 87A, Stockholm
Add event to calendar vCal
iCal

Världens befolkning växer i antal och levnadsstandard och konkurrensen om vatten likaså. Vi behöver mer och mer vatten för ökad livsmedelsproduktion, tillverkningsindustri och energiproduktion. Klimatförändringen förstärker dessa utmaningar genom ändrade nederbördsmönster och resulterar i för mycket eller för lite vatten, eller vatten av dålig kvalitet. Produktiva, multifunktionella landskap – där träd, skogar och jordbruksmark producerar råvaror, stärker biodiversitet och underhåller vattencykeln är en förutsättning för hållbar utveckling globalt. Att restaurera utarmade landskap blir därför allt mer angeläget.

Sverige har kunskap och erfarenhet som är värdefull i internationella restaureringsinitiativ och bilaterala projekt. Vi har återställt produktiviteten i våra egna skogar som i stort sett var utarmade i slutet av 1800-talet. Sedan en tid uppmärksammas även bevarande och återställande av andra skogliga värden som vatten och biodiversitet. En tidigare klustergrupp, ”Vatten och Skog”, konstaterade att aktörssamverkan, tydliga regler, frånvaro av korruption och vetenskapligt förankrad förvaltning har varit nyckelfaktorer som möjliggjort detta. Samtidigt står det klart att medvetenheten om de komplexa sambanden mellan vatten och markanvändning är låg och att bättre samverkan mellan olika aktörer i landskapet behövs (exempelvis jordbruk, skogsbruk, vattenvård, industri och urbana miljöer).

Program

09:30 Välkommen - Katarina Veem, Director, SIWI Swedish Water House

09:35 Information om klustergrupper samt bakgrund och ansats för klustergruppen ”vatten i landskapet”, Lotta Samuelson, Programme Manager, SIWI Swedish Water House

09:45 Key Notes

Kevin Bishop, Biträdande rektor, SLU. Hydrologi – fundamentet för restaurering till produktiva landskap.

Thorsten Celander, Internationell koordinator, Skogsstyrelsen. Möjliggörande regler och förvaltning – institutionella perspektiv på landskapsrestaurering.

Jon Wessling, Regionansvarig Vatten och Miljö, LRF (TBD). Svenska erfarenheter av hållbar produktion i ett multifunktionellt landskap.

Line Gordon, Deputy Director SRC. Vilken samhällsrelevans har praktiska forskningsprojekt kring vatten i landskapet?

11:00 Kaffe och bikupé-diskussioner – vilka begrepp/teman är intressanta att belysa vid klustergruppens möten

11:45 Fokus för Klustergruppen ”Vatten i landskapet” - Sammanfattande diskussion

12:15 Avslut – nästa steg

 

More information about this event…

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: