Focali

Sections
Sveriges första nationella skogsprogram sätter fokus på hållbart brukande och bevarande av skog

Photo by Lukasz Szmigiel on Unsplash

Sveriges första nationella skogsprogram sätter fokus på hållbart brukande och bevarande av skog

Den 17 maj 2018 beslutade regeringen om en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Kärnan i programmet är den breda dialogen om skogens roll för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi. Hållbart brukande och bevarande av skogen ska enligt strategin inte bara vara i fokus i Sverige utan även en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

Den nya strategin, som är den första i sitt slag, baseras på fem fokusområden där hållbarhet, mångbruk, skogsråvaror, bevarande och kunskap och innovation står i centrum. ”Det handlar om de många värden som skogen står för; stora ekonomiska värden, betydelsefulla sociala värden och avgörande miljömässiga värden. Alla dessa värden måste förenas och tas tillvara.” sa landsbygdminister Sven Erik Bucht under en pressträff där den nya strategin presenterades.

Arbetet med att ta fram strategin har pågått sedan 2015 och olika intressenter har bidragit till utvecklandet av skogsprogrammets vision. Forskningsnätverket Focali har varit involverade i dialogprocessen genom träffar med sekretariatet för skogsprogrammet och ett remissvar på underlagsrapporter.

Dialogen visar på en viktig samverkan mellan akademi och andra aktörer, något som Maria Ölund, projektkoordinator för Focali, hoppas kommer att fortsätta i genomförandet av strategin: ”För att förstå och arbeta med åtgärder för hållbart skogsbruk, begränsad avskogning, restaurering, multifunktionella landskap och att hitta sätt att balansera de olika värden skogen ger så behövs en bredd av naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning och bred samverkan mellan akademi och andra aktörer”.

I sin helhet lyfter regeringen i strategin att skogen har en betydelsefull roll för att klara klimatmålen och att uppnå ett fossilfritt Sverige, där bevarande och hållbart nyttjande är grunden för de ekosystemtjänster som bidrar till vårt välstånd. Strategin lyfter också mångbruket och menar att skogarna, både de brukade och de skyddade, kan generera ytterligare nyttor utöver traditionell skogsproduktion och bevarande av biologisk mångfald. ”Med skogsprogrammet lägger regeringen grunden för långsiktiga spelregler vilket skapar en investeringssäkerhet som också säkerställer en god tillgång till biomassa, äganderätten, och att de nationella miljömålen nås”, fortsatte Sven Erik Bucht under pressträffen.

 

Hearing skogsstrategin

En hearing om det nationella skogsprogrammet hölls i oktober 2016 där Focali deltog. Här talar stadssekreterare Elisabeth Backteman. Foto: Maria Ölund


Profilfråga i svenskt internationellt samarbete

I fokusområde 4 – Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete – lyfts specifikt att Sverige ska profilera sig inom hållbart brukande och bevarande av skogen i det globala samarbetet. I stora delar av världen är skogsmarken utarmad till följd av avskogning och omfattande degradering, vilket gör att restaurering av utarmade marker till produktiva och multifunktionella landskap blir allt viktigare.

Målet för fokusområdet är att skogen och dess värdekedja ska bidra till en globalt hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030, och Sverige ska ha en tydlig röst i världen, inom EU, FN och i övriga internationella sammanhang om skogens roll för hållbar utveckling och i en växande bioekonomi. ”Att skogen nu lyfts som profilfråga i svenskt utvecklingssamarbete och genomförandet av Agenda2030 är positivt, här har forskningsnätverket Focali mycket att bidra med, exempelvis för att öka kunskap om vilka åtgärder som faktiskt bidrar till ett hållbart skogsbruk och vilka styrmedel som visat sig effektiva inom andra skogliga hållbarhetsfrågor”, kommenterar Maria Ölund, som ser fram emot att följa utvecklingen av hur strategin kommer att omsättas i praktiken.

Även i det svenska biståndet lyfts skogsprofileringen in, där skogens roll ska synliggöras i relevanta bistånds- och landstrategier. Målbilden i strategin är att det svenska utvecklingssamarbetet ska skapa förutsättningar för produktiva och hållbara investeringar inom jord- och skogsbruk, som i sin tur blir kraftfulla instrument för att bekämpa fattigdom, trygga livsmedelsförsörjningen och för att stimulera en hållbar ekonomisk utveckling och därmed minska risken för humanitära kriser.

 

De 5 fokusområdena i den nya strategin är:

1.    Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
2.    Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
3.    Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
4.    Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete
5.    Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Utgångspunkten i det fortsatta arbetet med programmet är att de två jämställda mål om produktion och miljö som utgör grunden för den svenska skogspolitiken ligger fast.

 

Läs strategin i sin helhet här, eller ett kortare informationsblad här.

 

Focali annual meeting 2022 – separate event webpage

It is once again time for Focali members, partners, and friends in our wider community to meet around current interlinked forest, climate and livelihood challenges. The Focali annual meeting, to be he ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: